KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 O výmolech na silnicích i ve školství
Zpět

O výmolech na silnicích i ve školství

Přidáno 13. 12. 2015
Ilustrační foto

Několik úvah zastupitele Královéhradeckého kraje a starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila

Práce v dopravním výboru Královéhradeckého kraje

Jako člen dopravního výboru se aktivně podílím na dvou základních a trvalých úkolech: 

     a) soustavné řešení kvality a dostupnosti veřejné hromadné dopravy v území. Výbor klade důraz na udržení nízkých cen jízdného ve vlakové i autobusové dopravě a zachování dopravní obslužnosti v území. To je neustálý i logický boj se soukromými přepravci, ale i s Ministerstvem dopravy České republiky. Je potěšitelné, že se postupně daří zvyšovat komfort cestování v modernizovaných dopravních prostředcích a je zefektivněn celý odbavovací systém. 

     b) starost o kvalitu 3.300 kilometrů silnic II. a III. třídy, které jsou již 10 let převedeny ze státu do majetku Královéhradeckého kraje. Jako člen výboru a v minulosti bojovník za dostavbu dálnice D 11, vidím tuto nelehkou situaci velmi zblízka. Děláme vše proto, aby byla maximálně využita dotační pomoc ze strany státu a zejména EU, aby se alespoň částečně skokově vylepšila neutěšená situace aktuálního stavu silnic, které má kraj se správě, vždyť odhadovaný deficit na udržení kvality vozovek a mostů je více než 8 miliard korun. Veřejnost oprávněně kritizuje zoufalý stav silnic, ale je třeba si uvědomit, že většina silnic při svém vzniku nebyla stavěna na takové tlakové zatížení a na takové množství automobilů, které křižují silnice dnes. Stát tento danajský dar ve formě silnic přenesl na kraje a chytře se tak zbavil odpovědnosti. Proto je nutné neustále připomínat zastupitelstvu kraje absolutní prioritu kvality silnic a železnic. Vždyť tyto hrají naprosto zásadní roli pro zajištění dostupnosti zaměstnání, škol nebo zdravotnických zařízení pro občany.

Práce ve výboru pro volnočasové aktivity a sport

Je velkým přínosem, že se výboru podařilo prosadit razantní navýšení finančních prostředků do dotačních titulů krajského rozpočtu s jasným důrazem na přímou podporu stovek amatérských sportovních klubů a místních volnočasových organizací. Vždyť tato regionální uskupení vedou trenéři a vedoucí, kteří obětují svůj volný čas na úkor rodiny a pracují v podstatě zadarmo. Kraj by z veřejných rozpočtů neměl podporovat vrcholová odvětví sportu, to je záležitost státu a hlavně příležitost pro sponzorování ze strany soukromého sektoru.

Za účelné považuji propojení mezi funkcí starosty města a zastupitele kraje, kdy lze obousměrně přenášet zkušenosti z obou činností a současně vyvíjet i aktivity přesahující hranice kraje. Jako příklad lze uvést:

Podařilo se prosadit účelovou dotaci Královéhradeckého kraje směrem k jednotce požární ochrany Chlumec nad Cidlinou, která je pravděpodobně nejvíce zasahující jednotka typu JPO II v ČR, kdy těžiště její práce spočívá v pomoci při dopravních nehodách. Jako záchranáři na silnici pracují již 20 let. Vzhledem k nařízeným limitním časům dojezdu k dopravním nehodám zasahují kromě silnic I., II., a třetí třídy i na dálnici D 11 na úseku dlouhém 27 km a to v obou směrech. Královéhradecký kraj významně přispěl k pořízení rychlého a plně vybaveného speciálu pro 4 člennou posádku. Toto auto není v žádném případě určeno k tomu, aby jej v garáži hasiči nekonečně a láskyplně leštili, ale stane se opravdovým strážným andělem pro obrovské množství posádek aut nejen na dálnici D 11. Jako vánoční poselství bych rád sdělil své opravdové přání všem, aby nikdy chlumeckou záchranářskou posádku na svých cestách nepotřebovali.

Snaha o zefektivnění a o udržení výkonu veřejné správy v přenesené působnosti ve venkovských regionech. Z pozice předsedy pracovní skupiny obcí tzv. II. typu pod Svazem měst a obcí ČR jsem inicioval vznik speciální skupiny na MV ČR, zabývající se reformou veřejné správy, ve snaze, aby se nenaplnily opakované pokusy ministerských úředníků úplně zlikvidovat zbytek státní správy na pověřených úřadech menších měst – plánovaný zánik matričních úřadů a stavebních úřadů.

Na ministerstvu vnitra proto vedu jako předseda Pracovní výbor pro harmonizaci administrativního členění státu. Zde s dalšími kolegy starosty a tajemníky prosazujeme takzvaně zespoda, na základě letitých zkušeností z terénu, aby se mohly občanské průkazy a cestovní pasy opět vydávat na našich úřadech a to i bez finanční pomoci státu. Lidé se pak vyhnou dojíždění za úřady. Stejně tak chceme posílit pravomoci stavebních úřadů v některých kompetencích, které nám stát před lety velmi hloupě odebral. Stavebníci potom vše vyřídí rychleji, takzvaně doma a nebudou za vydáním stavebních povolení cestovat od čerta k ďáblu. Vydávání velmi frekventovaných rozhodnutí a stavebních povolení se pak o celé měsíce urychlí i pro obce, neustále zvelebující svůj majetek. To je podle mého názoru ta pravá cesta k zefektivnění výkonu státní správy, tedy na nejnižších stupních, v těsném kontaktu s lidmi.

Namísto toho zatím přetékají budovy ministerstev od reality odtrženými úředníky. Při kontaktu s nimi mám často pocit, jakoby žili na jiné planetě. Z pozice krajského zastupitele bych si přál, aby se síla zastupitelů v krajích sjednotila i na toto téma a pomohla reformu veřejné správy konečně vyřešit.

Zachovat základní praktické školy! Vyspělou speciální pedagogiku nám závidí okolní státy a zde se preferuje snaha o její likvidaci, s ubohým zdůvodněním, že jsou diskriminovány některé skupiny dětí. Je to proklamovaná a účelová lež, které je dopřáváno sluchu. Nikdo násilně neposílá děti do speciálních škol. Je si potřeba otevřeně přiznat, že jsou rodiny, kde vzdělání není prioritou a podle toho k němu přistupují a následně vedou i své děti. Nemá to nic společného s IQ dítěte, ale je to pro rodiče jednodušší.

Prý by měly všechny děti být v základních školách pohromadě a u velmi slabých žáků by měli sedět šeptající asistenti. Kdo to zaplatí? Jak potom bude v takové třídě vypadat roztříštěná výuka? Dopadne to jistě tak, že takové nařízení nakonec obrovsky a trvale potrestá všechny – učitele i většinu dětí, kde zákonitě klesne úroveň výuky. Slabí žáci, kterým Pán Bůh prostě nenadělil dostatečné IQ, se budou trápit a stanou se terčem úsměšků a jisté šikany v kolektivu, žáci nemající motivaci se vzdělávat budou úspěšně rozkládat vyučovací hodinu.

Je nutné, aby se za vteřinu dvanáct ozvala veřejnost a hlavně mladé rodiny s dětmi. Společně s několika starosty a odborníky jsme vytvořili výzvu na zastavení tohoto marasmu ve školství, byla podepsána tisíci lidmi. I krajské zastupitelstvo by mělo rázně praštit do stolu a přes krajské asociace pomoci zastavit pokračující rozklad základního školství.